SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home Registre SLOVAKS

 

 

SLOVenský register Akútnych Koronárnych Syndrómov (SLOVAKS)

Význam cielených organizačných opatrení pre implementáciu oficiálnych odporúčaní pre manažment pacientov so STEMI do klinickej praxe. Analýza výsledkov registra SLOVAKS 2007–2008 

Priaznivé trendy v starostlivosti o pacientov s infarktom myokardu na Slovensku

Analýza údajov z roku 2007 

 
© 2008 AEPress s.r.o