SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home
Pravidlá pre priznanie finančných príspevkov

Výbor SKS rozhodol na rokovaní dňa 10.6.2014 odmeňovať individuálne publikačné a prednáškové aktivity členov SKS finančnými príspevkami/odmenami nasledovne:

 1.  žiadajúci je členom SKS aspoň jeden rok
 2.  má uhradené členské príspevky za celé obdobie svojho členstva v SKS, vrátane roku, v ktorom podáva žiadosť
 3.  je prvým autorom alebo korešpondujúcim autorom publikácie
 4.  akceptuje sa iba jedna práca a jedenkrát do roka
 5.  publikácia v klinickej aj experimentálnej kardiológii: originálna práca, editorial, review, komentár (commentary) a list editorovi. Komentár a list editorovi sa odmeňuje polovicou sumy
 6.  odmena: IF: 0,5 – 0,99: 200 €, 1 – 2,99: 400 €, 3 – 3,99: 600 €, 4 a viac: 700 €                                                                  
 7.  impakt faktor sa hodnotí v čase prijatia publikácie
 8.  zrealizovaná prednáška/poster (prvý autor) v klinickej aj experimentálnej kardiológii na pravidelnom výročnom Európskom kardiologickom kongrese a Európskom kongrese pediatrických kardiológov
 9.  odmena za prednášku/poster: 500 €
10.  klinické a experimentálne práce/prednášky/postery, ktoré budú publikované alebo prednášané z medzinárodného grantového výskumu, nebudú odmeňované
11.  výbor SKS si vyhradzuje právo upravovať výšku finančnej odmeny podľa ekonomickej bilancie SKS za predchádzajúci rok 
Vyplatenie všetkých odmien je podmienené dodaním rozšíreného abstraktu na sekretariát SKS. Rozšírený abstrakt bude publikovaný v časopise Cardiology Letters.

 
© 2008 AEPress s.r.o