SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home Výbor SKS
Orgány SKS

P r e d s e d n í c t v o   SKS

prezident SKS:

Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Tel: 02/59320316  Fax: 02/54788742
Mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 
vedecký sekretár SKS:
MUDr. Peter Hlivák, PhD.                    
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37    
Tel: 02/59320399 (657)        
Mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript     
 
past president:
Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Tel.: 02/59320271 Fax: 02/59320272
mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
  

V ý b o r   SKS

člen výboru SKS:

MUDr. Jozef  Beňačka, PhD.
Interná klinika, FN Trnava
A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
Tel: 033/5938111   
Mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 
člen výboru SKS:
MUDr. Adrian Bystriansky
Kardiologická klinika, SUSCCH, a. s. 
Oddelenie arytmií
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/4333345
mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
  
člen výboru SKS:MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.
Oddelenie neinvazívnej kardiológie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Petržalka
Univerzitná nemocnica Bratislava
Antolská 11,
851 07 Bratislava
Tel.: 02/68672319 Fax: 02/68672029
mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript  
 
člen výboru SKS:
Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
Pediatrická kardiológia
Hurbanova 17, 036 01 Martin
Tel: 043/4135516
Mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 
člen výboru SKS:
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., FESC
Kardiologická klinika, SÚSCCH, a. s.   
Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/4333601
mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 
člen výboru SKS:
Doc. MUDr. Ján Kmec, PhD.
Kardiocentrum, Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana
Hollého 14, 081 81 Prešov
Tel: 051/7011706   Fax: 051/7011546
Mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 
člen výboru SKS:
MUDr. František Kovář, PhD.           
Univerzitná nemocnica Martin
Centrum invazívnej a intervenčnej kardiológie
Kollárova 2, 036 59 Martin
Tel: 043/4203111   Fax: 043/4220261
Mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 
člen výboru SKS:
Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
UPJŠ LF a UN L. Pasteura
Tr. SNP 1, 040 66 Košice
Tel: 055/6403409   Fax: 051/7725118
Mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
  
člen výboru SKS:Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC                                   
Kardiocentrum, Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana                                                          
Hollého 14, 081 81 Prešov
Tel: 051/7011530
Mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 
člen výboru SKS:
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Ústav patologickej fyziológie LFUK
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
Tel: 02/59357276   Fax: 02/59357601
Mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

K o n t r o l n á   k o m i s i a   SKS


člen Kontrolnej komisie:

Doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.           
Arytmologické oddelenie
VÚSCH, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice       
tel: 055/6153111
Mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

člen Kontrolnej komisie:

MUDr. Peter Mečiar
NsP Brezno, n.o.
Banisko 1, 977 01 Brezno
Tel: 048/2820130
Mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

člen Kontrolnej komisie:MUDr. Anna Vachulová, PhD.
Oddelenie akútnej kardiológie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Tel: 02/59320399 (285, 255)
Mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 
© 2008 AEPress s.r.o