SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home
SLOVASeZ I

Slovenský register akútneho srdcového zlyhávania

Slovak  Acute Heart Failure Survey

Cieľ:
Cieľom projektu bolo získať informácie o počte pacientov a charakteristikách manažmentu  akútneho SZ v regionálnych a nadregionálnych nemocniciach v SR.

Dôvod:
Srdcové zlyhávanie je jediným ochorením kardiovaskulárne systému ktorého prevalencia a incidencia stále narastá. Problematika  zlyhávania srdca a možnosti jej riešenia je v posledných 20 rokoch jednou z najpálčivejších . Jej pálčivosť spočíva predovšetkým vo vysokej mortalite. O päť rokov od klinickej manifestácie srdcového zlyhávania žije asi 25 % chorých. Vzhľadom na túto hrozivú štatistiku dostalo srdcové zlyhávanie prívlastok „srdcová malignita“. Mortalita však nie je jediným vážnym problémom. Charakteristickou črtou chronického zlyhávania je zhoršená kvalita zdravia, života a z toho vyplývajúca potreba opakovaných hospitalizácií pre dekompenzácie, zlý funkčný stav a závislosť pacientov na pomoci druhých. Všetky tieto faktory vedú k tomu, že SZ je ekonomicky obzvlášť náročnou kategóriou a podľa niektorých údajov výdavky na riešenie SZ predstavujú až 5 % všetkých nákladov v zdravotníctve.
Základným predpokladom pre úspešné riešenie týchto otázok na riadiacej aj medicínskej úrovni je poznanie súčasného stavu medicínskej praxe v tejto oblasti v jednotlivých regiónoch Slovenska.
 
Základná charakteristika metódy zberu dát
Do zberu dát bolo zaradených 11 interných oddelení nemocníc jednotlivých regiónov SR vrátane najmenej dvoch fakultných nemocníc a jedného ústavu srdcovocievnych ochorení. Údaje sa evidovali priebežne v období 3 mesiacov ( máj – júl 2009). Zaškolení poverení lekári vypĺňali definovaný formulár odoslali výkonnému koordinátorovi projektu. Formulár obsahoval 78 dátových položiek zameraných na rôzne aspekty SZ u individuálneho pacienta. Jeho zostavenie bolo výsledkom konsenzu investigátorov , pre spustením zberu dát.
Výkonný koordinátor sústreďoval vyplnené formuláre, kontrolovať stav ich vyplnenie, „dohľadával“ nevyplnené údaje a zadávať ich do elektronickej podoby. Jeho práce bola kontrolovaná lekárom centrálneho pracoviska – Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca, NÚSCH.
Výsledky sledovania boli štatisticky spracované a zverejnené na stretnutí investigátorov v novembri 2009.
V priloženom súbore diapozitívov sú základné výsledky pozorovania. Údaje budú predmetom ďalšieho spracovania. Výstupy budeme postupne uverejňovať.


Projekt bol uskutočnený s finančnou podporou fy. Abbot.

Dokumenty:

Prierezová analýza hospitalizácií pacientov so srdcovým zlyhaním na Slovensku - správa 
 
Prierezová analýza hospitalizácií pacientov so srdcovým zlyhaním na Slovensku - prezentácia 
   
   
   

 

 
© 2008 AEPress s.r.o