SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home Pracovné skupiny
Pracovné skupiny

V SKS pôsobia pracovné skupiny, ktoré sa zaoberajú čiastkovými úsekmi kardiológie. Vznik pracovnej skupiny schvaľuje výbor SKS na základe písomnej žiadosti iniciačného výboru,zloženého z členov SKS. Súčasťou žiadosti je návrh obsahu činnosti PS.

PS sa riadi stanovami SKS. O zániku PS alebo zlúčení s inou PS môže rozhodnúť zhromaždenie členov PS, ak za zrušenie/zlúčenie hlasuje nadpolovičná väčšina členov PS, alebo výbor SKS, ak klesne počet členov PS pod 10 členov. Ak návrh na zánik PS podá kontrolná komisia, je k zrušeniu PS potrebný jednohlasný súhlas výboru SKS.

Voľby do výboru PS sú jednokolové, korešpondenčné, tajné a priame. Uskutočňujú sa súčasne s druhým kolom volieb do výboru SKS. Členovia PS na volebnom lístku uvedú najviac 5 kandidátov za členov výboru PS. V prípade historicky prvých volieb do výboru PS obsahuje volebný lístok mená všetkých členov PS. Členmi výboru PS sa stávajú piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov na posledných miestach rozhoduje o členoch žreb. Prvé zasadnutie výboru PS zvoláva člen PS, ktorý získal najväčší počet hlasov, najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb do výboru PS. Výbor PS si na svojom prvom zasadnutí volí tajnou voľbou predsedu a vedeckého sekretára. Predseda pracovnej skupiny má právo zúčastňovať sa zasadnutí výboru SKS, avšak nemá hlasovacie právo.

Správy o činnosti pracovných skupín 2012-2013

 

 
© 2008 AEPress s.r.o