SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home Granty
Výskumný grant

Upozornenie: 

Na základe rozhodnutia výboru SKS zo dňa 25.4.2017 sa presúva termín podávania žiadostí o grant SKS na prvé mesiace roka 2018 (termín bude spresnený).

Grantová komisia:

Predseda Grantovej komisie:
 Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. FESC
Členovia:
 Prof. MUDr. Ján Murín, CSc, FESC
 

 Prof. MUDr. Vasil Hricák, CSc., FESC

Pridelené granty

Výskumné granty SKS - riešitelia

 

Riešitelia grantov SKS:rok začatia projektu

Názvy vedeckých projektov

Doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD. 2015Štúdium nekroptózy – novopopísanej bunkovej smrti v patologicky pozmenenom srdci v dôsledku fibrilácie predsiení
MUDr. Marcela Danková, PhD. 2015Využitie markerov renálneho poškodenia (NGAL, IGFBP7, TIMP2) v diagnostike akútneho kardiorenálneho syndrómu
MUDr. Ľudmila Farkašová, PhD.
 2015Význam vybraných nových biomarkerov v diagnostike aneuryzmy abdominálnej aorty
MUDr. Alexander Klabník, PhD. 2015Selektívny skríning pacientov so srdcovým zlyhávaním (štádium B až D) v regionálnej kardiologickej ambulancii
Mgr. Radoslava Reháková 2015Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10 pri experimentálnej hyperlipidémii (KANASTA)

 

 

riešitelia grantov SKS: rok začatia projektu

názvy vedeckých projektov

MUDr. Peter Lesný  (2005) Klinická, cirkulačná a neurohormonálna odpoveď na 24-hodinovú infúziu levosimendanu.

MUDr. Tibor Malacký

 (2006) Kombinácia parametrov srdcovej asynchrónie a anylýza humorálnych parametrov BNP ako prediktora k stratifikácii respondentov na resynchronizačnú terapiu srdca.
MUDr. Helena Vargová  (2006) Socio-medicínske hodnotenie pacientov s ICHS.
PharmDr. Ján Klimas, PhD  (2007) Ovplyvnenie poškodenia kardiovaskulárneho systému po antracyklíne pomocou inhibítora angiotenzín-konvertujúceho enzýmu v experimentálnych podmienkach.
 MUDr. Patrik Palacka  (2007) Klinická štúdia QALAPOL – Štúdium účinku antioxidantov a polarizovaného svetla na metabolické a zápalové procesy u diabetikov s chronickými komplikáciami
MUDr. Jozef Kalužay, PhD.  (2008) Faktory ovplyvňujúce kardiovaskulárnu výkonnosť a aktiváciu kompenzačných mechanizmov u chorých s fibriláciou predsiení.
RNDr. Valéria Regecová  (2008) Stanovenie noriem krvného tlaku a pulzovej frekvencie pre detskú a dorastovú populáciu na Slovensku vo vzťahu k veku a vybraným somatickým ukazovateľom.
MUDr. Rudolf Gaško (2008)LDL cholesterol – zistenie analytickej presnosti nepriamych metód stanovenia a vplyv na diagnostickú presnosť a stratifikáciu pacientov. Medzinárodná multicentrická prospektívna štúdia
MUDr. Peter Solík, PhD. (2009)Systolický tlak v pravej komore – priame meranie vs. odhad podľa echokardiografie u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou a pľúcnou venóznou hypertenziou.
MUDr. Adela Dobrovičová
 (2010)Význam MDCT a adrenomedulínu v predikcii kardiálneho rizika u renálnych pacientov
MUDr. Katarína Cenkerová (2012)Kongestívne srdcové zlyhávanie u pacientov so zachovanou systolickou funkciou ľavej komory. Klinické charakteristiky a porovnanie so systolickým srdcovým zlyhávaním
RNDr. Narcisa Tribulová, DrSc. (2012)Skúmanie vplyvu melatonínu, omega-3 mastných kyselín a aliskirenu na myokardiálny konexin-43 a funkciu  srdca u experimentálneho potkana s KVO
MUDr. Matej Samoš (2012)Využitie tromboelastometrie pri monitorovaní účinnosti antiagregačnej liečby u pacientov s akútnym STEMI
MUDr. Marcela Danková (2012)Využitie lipokalínu asociovaného so želatinázou neutrofilov (NGAL) v diagnostike  renálneho poškodenia pri akútnom kardiorenálnom syndróme
RNDr. Angelika Púzserová, PhD. (2014)Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii
MUDr. Allan Böhm  (2014)Nový pohľad na fibriláciu predsiení z kontinuálneho monitoringu EKG a krvných vzoriek odobratých pred a po rádiofrekvenčnej ablácii predsieňovej fibrilácie (NIAGARA)
 MUDr. Mikuláš Huňavý (2014)Prognostický význam nových biomarkerov v etiopatogenéze ischemického a neischemického srdcového zlyhávania hodnoteného pomocou multidetektorovej komputerovej tomografie – vlastný projekt
 RNDr. Tamara Beňová (2015)Skúmanie molekulárnych mechanizmov kardioprotektívnych účinkov melatonínu a omacoru pri vzniku metabolického syndrómu v experimentálnych podmienkach

 

 

 

 

 
© 2008 AEPress s.r.o