SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home
Výzva - členský príspevok
Výzva na zaplatenie členského príspevku Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Vážení členovia SKS,

dovoľujeme si vás požiadať, aby ste skontrolovali úhrady za váš členský príspevok v Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Aktuálny stav úhrad za členské príspevky si každý člen môže skontrolovať na webovej stránke SKS www.cardiology.sk, a to po osobnej registrácii na stránke.
Výška členského príspevku do roku 2009 bola 8,29 EUR/rok a od roku 2009 na základe uznesenia Valného zhromaždenia SKS je 20 EUR/rok.
Podľa platných stanov SKS (článok 5.3.c. a 5.4.1.c. o povinnostiach člena SKS, o zásadách platenia členského príspevku a o zániku členstva v SKS) je výbor SKS pre neplatenie členských príspevkov počas 2 kalendárnych rokov oprávnený takéhoto člena z SKS vylúčiť (článok 5.4.1.c.).
Upozorňujeme vás, aby ste vaše členské v SKS za rok 2017 ev. aj za predchádzajúce roky vyrovnali na účet SKS: IBAN SK42 1100 0000 0026 2102 5496. Pri úhrade použite nasledujúci variabilný symbol: 17 (kalendárny rok) 0 (označenie úhrady členského poplatku), xxxx (identifikačné číslo člena SKS v štvormiestnom formáte - nájdete po prihlásení v "Môj profil"). Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.
Zároveň vás žiadame, aby ste na uvedenej stránke SKS (www.cardiology.sk) vo svojom profile aktualizovali svoje osobné údaje (predovšetkým údaje povinné, označené *), ako aj vaše členstvo v pracovných skupinách SKS.
 
© 2008 AEPress s.r.o