SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home Odporúčania Odporúčania SKS (1999-2006)
Odporúčania SKS 1999-2006

2006

Aktualizácia Lipidového konsenzu-2 Odporúčania Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Slovenskej internistickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti gerontológie a geriatrie, Slovenskej asociácie aterosklerózy, Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie – Sekcia aterosklerózy, Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.


  »načítať pdf«

Odporúčania pre diagnostiku a liečbu periférneho artériového ochorenia končatín. Odporúčania Slovenskej angiologickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre cievnu chirurgiu, Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Slovenskej internistickej spoločnosti a Slovenskej rádiologickej spoločnosti.


»načítať pdf«

Odporúčania pre používanie klopidogrelu u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom, stabilnou angínou pektoris a pri sekundárnej prevencii aterotrombotických príhod. Odporúčania Slovenskej kardiologickej spoločnosti.


»načítať pdf«

Odporúčania pre zavedenie a použitie skorého rýchleho kardiomarkerového testu h-FABP (srdcový proteín viažuci mastné kyseliny) v klinickej praxi na skorú prednemocničnú a nemocničnú diagnostiku akútneho infarktu myokardu. Odporúčania Slovenskej kardiologickej spoločnosti.


»načítať pdf«

Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre perkutánne koronárne intervencie.
»načítať pdf«
Literatúra »načítať pdf«
Komentár k odporúčaniam
»načítať pdf«
Súhrn odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu chronického srdcového zlyhávania – aktualizácia 2005. »načítať pdf«

Literatúra

»načítať pdf«
Komentár k odporúčaniam
»načítať pdf«

2005

Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre manažment (diagnostiku a liečbu) synkop – aktualizácia 2004.

»načítať pdf«
Literatúra. »načítať pdf«
Komentár k Odporúčaniam.
»načítať pdf«
Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu akútneho srdcového zlyhávania. »načítať pdf«
Literatúra. »načítať pdf«
Komentár k Odporúčaniam.
»načítať pdf«
Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie. »načítať pdf«
Komentár k Odporúčaniam.
»načítať pdf«
Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre diagnostiku a manažment ochorení perikardu. »načítať pdf«
Literatúra. »načítať pdf«
Komentár k Odporúčaniam. Cardiol 2005;14(1):37-56
»načítať pdf«

2004

Odporúčania pre mamažment chlopňových chýb.
Cardiol 2004;13(5):310-340
»načítať pdf«
Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre prevenciu, diagnostiku a liečbu infekčnej endokarditídy. »načítať pdf«
Komentár k odporúčaniam. Cardiol 2004;13(4):225-262
»načítať pdf«
Súhrn európskych odporúčaní pre prevenciu srdcovocievnych chorôb v klinickej praxi. »načítať pdf«
Komentár k odporúčaniam.
Cardiol 2004;13(3):167-178
»načítať pdf«
Odporúčania Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európskej kardiologickej spoločnosti pre rok 2003 v manažmente artériovej hypertenzie. »načítať pdf«
Komentár k odporúčaniam.
Cardiol 2004;13(1):33-73
»načítať pdf«

1999- 2003

Odporúčania pre manažment stabilnej angíny pektoris.  Cardiol 2003;12(6):281-311
 
Odporúčania pre vykonávanie echokardiografických vyšetrení, Cardiol 2002;11(3):187-223
 
Odporúčania pre vykonávanie echokardiografických vyšetrení

 
Odporúčania pre diagnostiku a liečbu dyslipoproteinémií dospelých
 
Odporúčania pre diagnostiku a liečbu chronického srdcového zlyhania.
Komentár k odporúčaniam.
Cardiol 2002;11(2):125-145
 
Odporúčania pre diagnostiku a liečbu dyslipoproteinémií dospelých. Lipidový konsenzus - 2. Prehľadná verzia.
Cardiol 2002;11(1):47-55
 
  

 

1999-2001

Odporúčané postupy v diagnostike a manažmenze akútnej pľúcnej embólie. Súhrn odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti.
Komentár k odporúčaniam.
Cardiol 2001;10(4):175-222
 
Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a Medzinárodnej spoločnosti pre hypertenziu na liečbu artériovej hypertenzie.
Komentár k Odporúčaniam.
Cardiol 2000;9(3):161-199
 
Fibrilácia predsiení: aktuálne poznatky a odporúčania pre liečbu. Správa Pracovnej skupiny pre fibriláciu predsiení.
Komentár k Odporúčaniam.
Cardiol 2000;9(2):87-123
 
Predhospitalizačný manažment náhlych srdcových príhod. Odporúčania pracovnej skupiny Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskeho výboru pre resuscitáciu.
Komentár k Odporúčaniam.
Cardiol 1999;8(5):263-296
 
Odporúčania SKS: Stanovisko výboru SKS k používaniu sildenafilu u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami
Cardiol 1999;8(4):227-229
 
Odporúčania pracovnej skupiny Európskej kardiologickej spoločnosti k manažmentu stabilnej angíny pektoris.
Komentár k Odporúčaniam.
Cardiol 1999;8(4):201-225
 
Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu srdcového zlyhania.
Komentár k Odporúčaniam.
Cardiol 1999;8(3):135-171
 
Prevencia ischemickej choroby srdca v klinickej praxi. (Súhrn odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti a ostatných spoločností pre koronárnu prevenciu).
Komentár k Odporúčaniam.
Cardiol 1999;8(2):85-97
 
Ergometria - Smernice pre klinickú prax
Cardiol 1999;8(1):K/C3-16
      Indikácie na implantácie kardiostimulátorov, AICD, invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu
Cardiol 1998;7(1):K/C11-15
      Smernice pre optimálnu diagnostiku a liečbu hyperlipoproteinémií u dospelých. „Cholesterolový konsenzus“

Cardiol 1998;7(2):K/C1-7
 

 

 
© 2008 AEPress s.r.o