SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY

Home SKS
Slovenská kardiologická spoločnosť
Slovenská kardiologická spoločnosť (SKS) je nezávislé vedecko-odborné občianske združenie. Jeho hlavným poslaním je znižovanie bremena kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým formou podpory všestranného rozvoja kardiológie.
SKS je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a reprezentantom slovenskej kardiológie v Európskej kardiologickej spoločnosti (European Society of Cardiology, ESC) a Svetovej federácii srdca (World Heart Federation).
SKS je nástupníckou organizáciou Československej kardiologickej spoločnosti založenej v roku 1929, ktorá bola členom Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně. Od roku 1969 bola SKS členom Slovenskej lekárskej spoločnosti.  
SKS združuje viac ako 1300 odborníkov v klinickej kardiológii a výskume kardiovaskulárnych chorôb. Svoje ciele SKS napĺňa aktivitami zameranými na podporu vzdelávania lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, vedy a výskumu, vypracovávanie odporúčaní, zavádzanie pokrokových diagnostických a liečebných postupov, tvorbu relevantnej legistatívy. Kľúčovou súčasťou činnosti SKS je organizácia výročných kongresov SKS a zabezpečenie periodického vydávania oficiálneho časopisu SKS „Kardiológia / Cardiology“.

V súčinnosti s partnerskými vládnymi a mimovládnymi organizáciami sa podieľa na ochrane zdravia a prevencii ochorení srdca a ciev. pre efektívu komunikáciu s laickou verejnosťou a napĺňanie verejnoprospešných cieľon SKS založila v roku 2006 nadáciu – nadáciu SKS (Slovak Heart Foundation).

 Hlavné aktivity SKS

  • - Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti
  • - Rokovania a sympóziá pracovných skupín
  • - Časopis Kardiológia
  • - Granty ( výskumné a cestovné)
  • - Súťaže o najlepšie publikácie a prezentácie
  • - Finančná podpora publikačnej a prezentačnej činnosti
  • - Odborná garancia vzdelávacích aktivít partnerských organizácií
  • - Spolupráca so zahraničnými organizáciami podobného zamerania
 
© 2008 AEPress s.r.o